Předchozí Obsah Další

DIALOG Corporation

Dialog Corporation (http://www.dialog.com) je zajímavý několika službami, ale především centrem DIALOG, ale také DataStar. DIALOG a DataStar jsou databázovými centry, dříve byly "nesmiřitelnými" konkurenty, dnes koexistují pod jedním majitelem.

Přes změnu majitelů bude vždy obsažen název DIALOG a DataStar, protože jde o registrované známky. Obě centra změnila za dobu své mnohaleté existence několikrát majitele a defacto se udály vždy změny rozvojové, ne destrukční, aby došlo k zániku center.

DIALOG i DataStar zachovávají různé platformy přístupu ke svým zdrojům a uživatel si sám může zvolit nástroj a metodu pro vyhledávání. Jedním z důvodů rozhodování bude i skutečnost, zda uživatel je častým rešeršérem systémů (obvykle tito uživatelé dávají přednost konzervativním metodám v podobě tradičního a specifického dotazovacího jazyka databázového centra), anebo občasným, případně typickým koncovým uživatelem, který upřednostňuje detailní navigaci a nápovědu a grafické uživatelské rozhraní. Výhoda spočívá v kombinaci a žádný z přístupu nestavíme proti sobě.

DIALOG se nachází ve Spojených státech v Kalifornii a DataStar v Evropě ve Švýcarsku. Přestože by se dalo soudit, že DataStar musí být zaměřen na evropské zdroje, není tomu tak. Záběr zdrojů je regionálně celosvětový, oborově pak multidisciplinární. Mnohé databáze jsou vystavovány v obou těchto centrech (roli hraje tradice i rozdílnost uživatelů pro DIALOG a DataStar). DataStar i DIALOG mají vlastní dotazovací jazyky a dnes i vlastní WWW rozhraní.

Změnu a zájem o centra opravdu přinesla webovská rozhraní usnadňující komunikaci s databázemi. Tento způsob komunikace mění styl a navíc přechod na WWW rozhraní umožní "lepší přežití" velkých center. Databázová centra mají na druhé straně samozřejmě řadu zkušeností a předností, a také bylo nutné naskočit do vlaku technologií WWW rozhraní na Internetu.

Databázové centrum DIALOG je v podstatě největším centrem na světě. Na jeho hostitelských superpočítačích (hardwarové konfigurace nebývají příliš často a ochotně zveřejňovány) se vystavuje mnoho set bází dat ze všech oborů lidské činnosti. DIALOG obsahuje i převážnou většinu zdrojů relevantních pro naše téma publikace - tedy ekonomiku, obchod, finance. Přístup k dokumentům je rychlý. Je-li potřeba dodat originální (primární) dokument, existují návazné služby (např. DIALORDER). Dodání dokumentu je možné dle našich přání - od klasického E-Mailu až po výstup na fax. Služby a produkty DIALOG jsou do detailu popsány na WWW stránkách (http://www.dialog.com, resp. http://library.dialog.com), kde se nachází mnoho potřebné dokumentace.

Velmi podstatná dokumentace na podporu využívání centra se nachází na adrese http://training.dialog.com, kde je možné se dostat k souborům v HTML nebo PDF struktuře.

Zajímavé jsou podrobné popisy bází dat nazývané již běžně mezi uživateli bluesheets (http://library.dialog.com/bluesheets), kde se uživatel může podrobně seznámit se zdrojem, který chce navštívit. Na tyto popisy bází dat se postupně dostaneme z hlavní domovské stránky, ale i přímo z předcházejícího odkazu. Bluesheets jsou zdrojem velkého poučení pro koncového uživatele, který chce s databázemi pracovat samostatně, ale i s využitím nějakého brokera, tedy ne samostatně, ale servisně. Před každým vstupem se doporučuje tyto popisy databází studovat k přípravě rešeršní (vyhledávací strategie).

DIALOG má několik přístupů ke svým zdrojům, přičemž některé jsou vyloženě uživatelské, jiné vyžadují pokročilejší znalosti. Která rozhraní to jsou?

Především (nepočítaje komunikaci via Telnet) přímo z prostředí Internetu a WWW:

DialogSelect (http://www.dialogselect.com) je především pro typické koncové uživatele, kdy jsou uživateli nabízené sekce (kategorie), které obsahují předem nadefinovanou nabídku bází dat. Ne vždy jsou uživatele, zejména ti pokročilí, spokojeni s možnostmi ovlivnění výběru bází dat nebo ovlivnění vyhledávacího postupu. Na základní úrovni jde však o přívětivý systém splňující kritéria efektivního přístupu k dokumentům v bázích dat.

Jaké sekce můžeme zvolit?

Pro pochopení metod vyhledávání v režimu (službě) DialogSelect je vhodné projít QuickTour ze základní webovské strany http://www.dialogselect.com

Jinou formou je přístup či produktová služba DialogWeb (http://www.dialogweb.com), v níž se dá komunikovat ve 2 základních režimech -- pro začátečníky a pro zkušené. Přepnutí je možné ze základní obrazovky tohoto produktu (http://www.dialogweb.com.

Co umí služba DIALOG Web?

Obecně se dá říci, že služba DialogWeb je v možnosti ovlivnění výběru bází dat a v ovlivnění rešeršní strategie výhodnější. Vyžaduje to ale již zkušenost s využíváním zdrojů Dialogu.

Služba DialogClassic (http://www.dialogclassic.com) je určena těm uživatelům, kteří si oblíbili dotazovací jazyk systému DIALOG, dá se říci pokročilejším. Úplně stejně, ale v textovém režimu se dá komunikovat prostřednictvím profesionálních datových sítí, ale i služby Internetu zvané Telnet. DialogClassic vyšel vstříc těm, kteří by rádi využili dotazovacího jazyka se všemi jeho přednostmi i úskalími, které to přináší a zároveň neopouštět prostředi webovského prohlížeče a systém rovněž jeho prostřednictvím ovládat. V takovém prostředí může být vykonána i taková rešerše, která je uváděna v následujícím příkladě. Na tomto příkladu je ukázáno jenom část komunikace a možností a syntaxe příkazů a další postupy nejsou podstatné pro prvotní pochopení. Ukazují však, že je zde nutná náročnejší forma zvládnutí systému Dialog.

Příklad rešerše

K "branám" databázového centra DIALOG jsme se dostali protokolem Telnet: ("telnet dialog.com") nebo lze využít systému DialogClassic (http://www.dialogclassic.com).

Připojíme se k hostitelskému počítači a zbývá zadat LOGIN a PASSWORD, které jsme obdrželi po navázání smluvních vztahů, anebo je nám to umožněno v rámci nějaké licence. Soustřeďme se nyní na vlastní příklad, který může dokumentovat vyhledávací možnosti databázových center odlišných od klasických technik vyhledávání na Internetu. Příkazy a jejich syntaxe, které zde uvádíme, nejsou podstatné, protože vyžadují bližší seznámení s dotazovacím jazykem daného databázového centra, přičemž toto by byla další přednáška určená spíše užšímu okruhu uživatelů.

Legenda příkladu:

Fiktivní firma KALOUSEK & MOROUSEK je větší firmou s exportními aktivitami. Protože není na trhu sama, věnují se její marketingoví odborníci průzkumu konkurenčního prostředí a také vytipovávají potenciální zákazníky. Již v minulosti si firma ověřila, že největším konkurentem na jistých trzích je firma RAMBOUSEK. Naše zmíněná firma ví, že musí v pravidelných intervalech sledovat vše, co je veřejně dostupné o firmě RAMBOUSEK. Provádí tedy malé pravidelné "company (resp. competitor) intelligence". Dobře a elegantně (téměř od stolu) se dá vše realizovat prostřednictvím online databází.

Komentář: Informace si můžeme "pohlídat" i jen na úrovni jakéhosi "statistického" průzkumu pomocí speciální služby DIALOG Company Name Finder (viz blíže bluesheets, File 416).

Stačí zadat dotaz obsahující název námi požadované firmy a vzápětí máme na obrazovce odezvu, v jakých databázích (pochopitelně jen centra DIALOG) se jméno firmy vyskytuje. Později se můžeme rozhodnout, zda vstoupíme najisto do vybraných databází a informace získáme či se spokojíme se statistickou informací. Dobře se i sledují počty přírůstků záznamů za určité období a zvýšený výskyt v určitém období může mnoho signalizovat. Tento průzkum nejenže identifikuje relevantní zdroje, ale také šetří finanční prostředky. Celý průzkum v tomto případě a rozsahu vyjde zhruba na 1-3 USD. Oproti ceně za vyhledávání informací přímo v "ostrých" databázích, aniž bychom tam tušili případný výskyt firmy, je to zanedbatelná částka. Rešerše je tedy ve výsledném efektu levnější, což ocení i zákazníci - uživatelé. Dialog Company Name i Finder je obdobnou službou, jako je např. Dialindex (File 411, lze se podívat do bluesheets).

Otevřeli jsme tedy databázi (komunikačními a technickými záležitostmi, které souvisí s připojením se k databázovému centru se nebudeme zabývat, protože tento typ rešerše už dělá pokročilejší specialista nebo uživatel - příklad totiž jen dokumentuje rozsáhlé možnosti databázových center), na chvíli jsme se přenesli do USA do největšího databázovém systému na světě DIALOG a ptáme se na firmu RAMBOUSEK prostřednictvím již zmíněného DIALOG Company Name Finder (File 416) ...

File 416:DIALOG COMPANY NAME FINDER(TM) 1995/JUL
(c) 1995 Dialog Info.Svcs.
Set Items Description
--- ------ ---------------
?e rambousek
Ref Items Index-term
E1 4 RACCONEY
E2 1 RAFCONIC
E3 9 *RAMBOUSEK
E4 8 RAPCOOL
E5 1 RAPCORKUS
E6 1 RAPCOURTEN
E7 1 RARCRAFT
E8 1 RASRAELLI
E9 3 RASURESTI
E10 1 RATACROSE
E11 1 RATCROSS
E12 2 RAZMACRYNSKI
?s e3
S1 9 "RAMBOUSEK"
?report s1/company
S2 9 Sort 1/ALL/CO,TY,RC,D
DIALOG(R)File 416:DIALOG COMPANY NAME FINDER(TM)
(c) 1995 Dialog Info.Svcs. All rts. reserv.
9 Companies Available
 Company File Number Type    Record Count
---------------------------------------------------------------
1 RAMBOUSEK   18   Bibliographic 	3
2 RAMBOUSEK   16   FullText   	4
3 RAMBOUSEK   621  FullText   	1
4 RAMBOUSEK   148  Bibliographic 	1
5 RAMBOUSEK   649  FullText   	1
6 RAMBOUSEK   479  Directory   	1
7 RAMBOUSEK   590  Directory   	1
8 RAMBOUSEK   521  Directory   	1
9 RAMBOUSEK   518  Directory   	1

Výsledek našeho hledání jsme si pomocí příkazu REPORT dali do přehledné tabulky. Výstupy bychom také získali příkazem "type". V tomto případě jsme upřednostnili přehlednou tabulku. Získané informace okomentujeme.

V systému DIALOG jsou báze dat číslovány, v jiných systémech se používají akronymy - zkratky plných názvů databází (např. v databázových centrech STN International nebo DataStar). Dohledáme plné názvy databází (poznámka pro poučenější: místo příkazu "report" se může zadat již zmiňovaný příkaz "type", který je ve výstupu odlišný, příkaz report je v tomto případě více přehledný, ve formě tabulky). Databáze si přiblížíme z hlediska záběru a typu obsahovaných informací, abychom si udělali základní představu, o jaké báze se obsahově jedná.

Číslo DB Název báze
---------------------------------------------------------------
File 18: F&S Index
File 16: PROMT
File 621: NEW PRODUCT ANNOUNCEMENTS/Plus
File 148: TRADE & INDUSTRY DATABASE
File 649: NEWSWIRE ASAP
File 479: COMPANY INTELLIGENCE
File 590: KOMPASS EUROPE
File 521: D&B-European Dun's Market Identifiers
File 518: D&B-International Dun's Market Identifiers

F&S Index je bibliografická báze dat, která patří do rodiny bází dat producenta Gale Group (dříve Information Access Company), http://www.gale.com je adresou producenta a je zajímavá pro toho, kdo se chce o produktech a službách této společnosti více dozvědět. Zahrnuje obchodní a firemní, průmyslové informace v celosvětovém záběru. Její aktualizace je týdenní.

PROMT je bibliografická, ale významnou částí i plnotextová databáze, která tématicky zahrnuje všechny průmyslové obory. Obsahuje firemní informace, informace o trzích, výrobcích a technologiích, zejména obchodně-technické a obchodně-ekonomické informace. Její aktualizace je denní. Producentem je opět skupina Gale Group.

New Product Announcements/Plus je plnotextová báze dat zahrnující všechny průmyslové obory, obsahuje klíčové detaily produktů a technologií, včetně technických specifikací, užití, dostupnosti, licenčních záležitostí, distribučních kanálů apod. Databáze má týdenní aktualizaci.

Trade & Industry Database je bibliografická, ale částečně i plnotextová databáze dokumentující více než 300 obchodních a průmyslových časopisů a dalších obchodu blízkých 1 200 pravidelně vydávaných publikací.

Newswire ASAP je plnotextová databáze s denní aktualizací. Přebírá produkci dvou organizací: PR Newswire a Newsbytes, dále z tiskových agentur jako Agencia EFE, Kyodo, Tass, Tokyo Financial Wire, Xinhua News Agency. Zaměření je na finance, firmy, průmysl, výrobky, ekonomiku.

Company Intelligence je kombinovanou databází katalogu firem a firemních informací publikovaných ve zdrojích producenta databází Gale Group. Obsahuje informace zejména o firmách v USA.

Kompass Europe je databází typu katalogu, rejstříku, adresáře firem a v naší publikaci se s ní čtenář několikrát setká. Obsahuje základní informace o několika set tisících firmách v Evropě. Většinou je k dispozici následující složení informací: název firmy, adresa, telefonní a další typy spojení, jména vedení, obchodní status, výrobky a aktivity firmy, tedy typická kancelářská informace s vyšším standardem.

D&B (Dun & Bradstreet) báze dat stejnojmenného producenta, který je v publikaci ještě několikrát zmiňován a jichž je několik druhů, jsou v tomto případě nadstandardním adresářem firem poskytující tzv. kancelářské informace. Jsou obsaženy i některé obchodní informace (např. obrat firmy). Systém databází D&B je členěn regionálně, ale i podle dalších kritérií. Producentem je Dun & Bradstreet Information Services, USA, jinak blíže informace o producentovi http://www.dnb.com.

Tímto právě uvedeným příkladem jsme ukázali, jak se dá postupovat při zjišťování informací o firmách za pomoci speciální služby databázového centra. Následující možné kroky by vedly do databází našeho zájmu podle toho, jakou informaci požadujeme. Pro doplnění uveďme, že např. pro oblast výrobků můžeme použít na téměř shodném principu fungující DIALOG Product Codes Finder a DIALOG Journal Name Finder. Zájemci si mohou o těchto zdrojích najít více informací v bluesheets na adrese http://library.dialog.com/bluesheets.

Databázové centrum DataStar (dnes v rámci Dialog Corp. - http://www.dialog.com) patří též mezi největší informační centra na světě. Na jeho hostitelských počítačích je vystaveno téměř nepřetržitě několik set bází dat. Přístup k těmto databázím je možný přes protokol Telnet, ale rovněž přes WWW rozhraní zvané DataStar Web (http://www.datastarweb.com). Popisy databází je možné nalézt v obdobě tzv. bluesheets, které se však v případě DataStar nazývají DataSheets.

I zde je možné volit rychlé a základní vyhledávání pro méně zkušené (Quick Search), kdy je uživatel podrobněji veden, případně pro pokročilé (Advanced Search). DataStar Web je velmi přívětivý a můžeme se zeptat kdykoliv během dialogu, kolik nás bude stát případné zobrazení a získání dokumentů, a tak usměrnit cenu rešerše. Můžeme ovládat nastavení formátu a je také účelné v realizační fázi rešerše používat tzv. free formátu, který není účtován. Je-li databáze např. bibliografická a rádi bychom obdrželi primární dokument, je pro tyto účely připraveno tlačítko ORDER SELECTED DOCUMENTS. Po kliknutí se objeví jednoduchý fomulář, který v případě zájmu vyplníme a odešleme. Na tomto místě je vhodné opět připomenout, že databázová centra mají běžně služby typu DDS, neboli Document Delivery Services, kdy je uživateli během několika dnů (v případě nutnosti i rychleji) doručen primární dokument ve formě, kterou si přeje. DDS je jednou ze zajímavých a rychle se rozvíjejících služeb na Internetu. DDS se mohou pojit ke službám databázových center, službám velkých knihoven a informačních institucí, ale nemusí být vždy ve vztahu k podobným subjektům. Základem jsou ale přece jen přístupy k rozsáhlým informačním fondům. Za všechny DDS (těch velkých jsou desítky po celém světě a první úspěšné existují i u nás - viz systém INVIK Státní technické knihovny na http://www.stk.cz) uveďme propracovaný systém Britské národní knihovny zvaný Document Supply Centre (http://portico.bl.uk/services/bsds/dsc) nebo geograficky nám nejblíže systém jedné z největších německých technických knihoven TIB Hannover (http://www.tib.uni-hannover.de). Výběr takových DDS služeb by byl dlouhým seznamem.

Pokud v DataStar Web zvolíme Advanced Search, je možné následovně užít všech nástrojů vyhledávání od booleovských operátorů až po proximitní operátory a postupy odvíjející se od dotazovacího jazyka systému DataStar.

Příklad:

Českou pivovarnickou firmu zajímá analýza trhu s pivem v sousedním Německu, protože se bude snažit o expanzi právě do tohoto prostředí. Nejraději by se dostala k nějaké podrobnější zprávě o struktuře trhu. Existuje nějaký zdroj, kde by se mohlo něco podobného vyskytovat? Po bližším studiu dokumentace na WWW DataStar se rozhodujeme pro Euromonitor Journals (MOJO) a vytvoříme jednoduchý dotaz pod Quick Search. Provádíme omezení hledání do titulu, aby šlo o nosné téma a aby o trhu s pivem nebyla jen drobná zmínka v textu. Časové omezení učiníme od května roku 1997. Při vlastním postupu využíváme nápovědy systému a zjišťujeme, že vyhledávání je velmi návodné a celkem jednoduché. Výsledek je překvapivý a přínosný. Lépe je provést objednávku celého dokumentu příkazem (ve webovském rozhraní to může být kliknutím na tlačítko) Order Selected Documents. Název dokumentu "German Market for Beer" ovšem není jediným dokumentem, který je možno získat, ale po nahlédnutí do obsahu dokumentu zjišťujeme, že už jiný dokument momentálně nepotřebujeme, protože tento plně odpovídá našim informačním potřebám a požadavkům. Jedinou relativně nepříjemnou záležitostí celé komunikace je cena dokumentu, která není nízká (v tomto konkrétním případě báze dat Euromonitor Journal se vypočítává cena za jednotlivé odstavce (paragraphs), které si mohu ovšem zvolit). Za informační služby této kvality se platit musí, ale cena rešerše na pozadí rozsahu obchodních aktivit nebo vývojových úkolů může být zanedbatelná a finanční zabezpečení informační činnosti se má plánovat a podporovat.

Příklad:

Top-management jedné velké společnosti si vyhodnocuje zahraniční zprávy ve vztahu k leteckému průmyslu v České republice a investicím, které jdou z vnějšího prostředí, např. od firmy Boeing. Také se zajímá o situaci letectva v Armádě České republiky, situaci vývoje a výroby v Aeru Vodochody a v dalších subjektech leteckého průmyslu. Existuje zdroj s takovými zprávami, které by byly aktuální? Jedná se o zdroj producenta Gale Group http://www.gale.com, který se nazývá A/DM&T (Aerospace/Defense Markets & Technology), také File 80. Blíže více v bluesheets (http://library.dialog.com/bluesheets), kde si nalistujeme popis báze dat podle názvu nebo podle čísla databáze.

Tento zdroj si popíšeme celkem podrobněji, a to pro inspiraci, že takové a podobné možnosti dostat se k informacím jsou prakticky ve všech oborech, pochopitelně s jinými tituly bází dat. Popis tohoto příkladu naznačí, že v jiných oborech je to skutečně podobné. Navíc oblast vojenských, vojensko-politických a vojensko-ekonomických aktivit se může zdát relativně informačně uzavřená a dokonce informačně embargovaná. Chceme dokázat, že i pro takový obor, jakým je vojenství, vojenská technika nebo vojenský obchod, lze získat mnoho informací zcela legálními postupy a ne špionážními praktikami. Pro jiné obory lidské činnosti je to proto mnohdy ještě snažší. Základem je výběr relevantních informačních zdrojů a znalost, kde takové informace hledat. Výběr a skladba správných zdrojů jsou už samy o sobě know-how našim uživatelským nebo know-how informačního zprostředkovatele (brokera).

A/DM&T se řadí se mezi nejprestižnější báze dat pro oblast vojenských oborů, problematiky obrany státu, vojenské techniky, ekonomiky (včetně informací o rozpočtech, kontraktech, obchodech). Jsou zde zahrnuty desetitisíce záznamů o vojenských technologiích, letecké a kosmické technice, vojenském průmyslu i problematice konverze. Tématicky zahrnuje všechny obory v rámci vojenství aplikovaných - od chemie, materiálů, elektronických a počítačových oborů přes telekomunikace, dopravní systémy až po medicínu, samozřejmě zdůrazňujeme: ve vojenských aplikacích.

Databáze A/DM&T obsahuje bibliografické informace a abstrakty (a výběrově i plné texty) dokumentů excerpovaných z nejprestižnějších titulů časopisů relevantních pro obory vojenství, včetně problematiky letectva, námořnictva atd., kterých je několik desítek. Není důležité tu podrobně rozvádět excerpované primární zdroje. Ty jen naznačují již podle svého názvu, že jde o tématicky a často i kvalitou vyprofilované zdroje.

Poznámka: existují databáze, které dokumentují ne několik desítek i stovek titulů, ale několik tisíc titulů odborných časopisů, např. jedna z nejvíce relevantních bází dat pro elektronické, počítačové, fyzikální a informační obory - INSPEC - dokumentačně sleduje bezmála 5000 titulů odborných periodik, mj. je přístupná v obou zmiňovaných centrech DIALOG nebo STN International.

Mezi význačné zdroje, které se do báze A/DM&T dokumentují, patří Armed Forces Journal International, Army, Jane's Intelligence Review, Military Technology, Defense and Aerospace Electronics, Defense Daily, Armada International, Defense Electronics, NATO's Sixteen Nations, Defense News, Asian Defence Journal, Annual Report to the President and the Congress, Secretary of Defense, Military Robotics Sourcebook, Military Simulation and Training, Space News, Air International, Aviation Week and Space Technology, Quarterly British Aerospace, Flight International, Helicopter International a desítky dalších titulů.


Předchozí Obsah Další
(c) 1999 Richard Papík | Dialog ČVUT | Knihovny ČVUT | ČVUT